มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)   >  ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ประจำปี 2561   
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ประจำปี 2561
ผู้เข้าชม : 384

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ซึ่งจัดทำดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perceptions Index : CPI)  ได้เผยแพร่ผลการสำรวจประจำปี 2561 (2018)  โดยประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และมีอันดับที่ 99 โดยคะแนนลดลงจากปี 2560 ซึ่งประเทศไทยได้ 37 คะแนน และมีอันดับที่ 96

 

แนะนำเว็บไซต์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (Anti – Corruption Organization of Thailand)

การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  (ที่มา : CR. สำนักงาน ป.ป.ช.)

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)

 

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.พ. 2562 | 17:45 น.