เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563   
การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ผู้เข้าชม : 572

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  โดยมีที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นายสมมิตร โตรักตระกูล) เป็นประธานการประชุม  และผู้แทนจากสำนักงาน กอง สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2563 | 00:00 น.