เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบประเมินความเสี่่ยงฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองกฎหมายและระเบียบ  
การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบประเมินความเสี่่ยงฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้เข้าชม : 502

การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบประเมินความเสี่่ยงฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองกฎหมายและระเบียบ  ร่วมพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน  เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่่ยงในเชิงเฝ้าระวังการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี ผอ.พลินี  เตชะมวลไววิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และนายมนตรี  เจริญฉัตรชัย  รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ  เป็นเลขานุการคณะทำงาน  ทั้งนี้  ผอ.พันพร  โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุม  ผู้แทนส่วนวางแผนฯ  ผู้แทนจาก CBO  ผู้แทนจากกองพัฒนาระบบงบประมาณ  ผู้แทนจากกองฯ รัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนจากกองต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมกัน

วันที่ประกาศ : 02 มี.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 มี.ค. 2564 | 18:20 น.