เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอนันต์ แก้วกำเนิด) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564   
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอนันต์ แก้วกำเนิด) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ผู้เข้าชม : 552

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายอนันต์  แก้วกำเนิด)  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สิริ ปกาสิต  สำนักงบประมาณ  โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์)  รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ (นายมนตรี เจริญฉัตรชัย  นิติกรชำนาญการพิเศษ) คณะทำงานและเลขานุการ และคณะทำงานจากกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 51/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  และพิจารณาการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ

วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 2564 | 00:00 น.