เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรมย่อย (Feed ข่าว)   >  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมการปฐมนิเทศภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และ 4 สำนักงบประมาณ  
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมการปฐมนิเทศภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และ 4 สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 634

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงบประมาณที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำนวน ๑๐๐ คน  ระหว่างวันที่  ๒๙ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ (ด้านใน) และชั้น ๔ (เฉพาะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เท่านั้น)  อาคาร ๕๒ ปีสำนักงบประมาณ  และจัดให้มี การบรรยายภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “ระเบียบและวินัยข้าราชการ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ”  โดย นายชัยณรงค์ คงนาม  นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ เป็นการให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงบประมาณ  ทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้ กฎ ระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นข้าราชการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น  สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ได้บรรจุหัวข้อองค์ความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ  ได้แก่ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ  งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อการบูรณาการ การพิจารณาราคามาตรฐานด้านการงบประมาณ  การบริหารงบกลาง  องค์ความรู้ด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นต้น  และหลักสูตรเสริมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมทั้งปลูกฝังข้าราชการใหม่ด้วย กิจกรรม คุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่  กิจกรรม Team Work  และกิจกรรม Group Dynamic เป็นต้น

วันที่ประกาศ : 07 เม.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 07 เม.ย. 2564 | 16:57 น.