เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายยุทธนา สาโยชนกร) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ด้านนอก อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ   
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายยุทธนา สาโยชนกร) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ด้านนอก อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
เริ่ม
08ต.ค. 64
00:00
สิ้นสุด
08ต.ค. 69
00:00
ผู้เข้าชม : 500

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายยุทธนา สาโยชนกร) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ด้านนอก อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ  ในการประชุมรายงานการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล)  ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 (นายน้อง  เจริญนาค) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ (นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายมนตรี  เจริญฉัตรชัย รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ  นางสาวณัฏฐนี  เกิดสุคนธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวบุญรักษ์  มอญสวัสดิ์ รก.นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ นางสาวพรชนก พินิจปริญญา นางสาวธนภรณ์  รองทิม และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล)  ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้แก่ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เกียรติบัตรเป็นองค์กรคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นต้น และรายงานกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณตามแนวทางใหม่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  เป็นต้น

วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ย. 2564 | 17:43 น.