เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรมย่อย (Feed ข่าว)   >  นายภูมิวัฒน์  รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น.โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference  
นายภูมิวัฒน์  รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น.โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference
เริ่ม
16ก.ย. 64
00:00
สิ้นสุด
20ก.ย. 69
00:00
ผู้เข้าชม : 510

นายภูมิวัฒน์  รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น.โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference

ในการฝึกอบรมครั้งนี้  นายอนันต์  แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ/หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันฯ  และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ได้เข้าระบบ Zoom รับฟังการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกลในวันและเวลาดังกล่าว    

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สำนักงบประมาณขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)”  ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญของหลักสูตรทุจริตศึกษา พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจมากขึ้น  นอกจากนั้นได้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหัวข้อ “ถอดบทเรียนทุจริต : กรณีอุทาหรณ์สอนข้าราชการไทย ขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการร้องเรียน และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”  แม้ว่าเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์  แต่การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจอย่างมากและมีส่วนร่วมตอบคำถามทุกคำถามของวิทยากรและตั้งคำถามต่าง ๆ ซึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญฯ ภูมิวัฒน์ ได้ให้ความรู้ อธิบายและตอบข้อคำถามได้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจและเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม  ทำให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานได้ 

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ย. 2564 | 17:42 น.