เปลี่ยนการแสดงผล

ช่องทางการร้องเรียน
ผู้เข้าชม : 3293

แนวทางการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

กล่องรับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 15 สำนักงบประมาณ 1063 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ (ศปท.) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยผ่านทาง ๕ ช่องทาง ได้แก่ 
๑. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ anticorrupt@bb.go.th 
๒. จดหมาย โดยจ่าหน้าซอง กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ (ศปท.) สำนักงบประมาณ 1063 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท         กรุงเทพมหานคร 10400
๓. ตู้แสดงความคิดเห็นของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ สำนักงบประมาณ (ศปท.) 
๔. หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ ชอบ (อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาฯ) 
๕. แบบสำรวจแสดงความคิดเห็น และช่องทางสายด่วนของรัฐบาล โทร. ๑๑๑๑

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 เม.ย. 2567 | 15:34 น.