เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  บทความ/นานาสาระ   >  CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น  
CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น
ผู้เข้าชม : 1243

CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่น 
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International : TI) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) 
ในประเทศเยอรมนี เป็นองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไร 
โดยเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ 
แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก และได้จัดทำดัชนีชี้วัด 
ภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2538 
ทั้งนี้ประเทศที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด) - 100 (คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) 

ปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ลำดับที่ ๘๕ โดยได้คะแนน ๓๘ 
คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปี ๒๕๕๕ ซึ่งประเทศไทยได้ลำดับที่ ๘๘ 
โดยได้ ๓๗ คะแนน 

ขอขอบคุณที่มา : องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร (http://www.transparency-thailand.org)

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.