เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  บทความ/นานาสาระ   >  ๕ คุณลักษณะพึงประสงค์  
๕ คุณลักษณะพึงประสงค์
ผู้เข้าชม : 964
๕ คุณลักษณะพึงประสงค์ โตไปไม่โกง 

๑. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. การมีจิตสาธารณะ 
๓. ความเป็นธรรมทางสังคม 
๔. กระทำอย่างรับผิดชอบ 
๕. เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

ขอบคุณที่มาเว็บไซต์ 
http://growinggood.org/2010/06/5characteristics/

 

Link ที่เกี่ยวข้อง
 http://growinggood.org/2010/06/5characteristics/
วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.