คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  สื่อประชาสัมพันธ์   >  แผ่นพับ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แผ่นพับ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ผู้เข้าชม : 165

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ 
โดยกลุ่มงานจริยธรรม
ขอเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้เพื่อประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นการกำหนดเป้าหมาย 
" ความดีที่อยากทำ" 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้คือ
1.การปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล
2."งดการให้ - ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)" ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล
3.จัดทำและเผยแพร่สื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดกระแสค่านิยม
ที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
4.แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงบประมาณตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Do and Don't) 
พ.ศ. 2566
5.การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงบประมาณ

 

ไฟล์แนบ

แผ่นพับ การปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2566   |   09:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 528.86 KB

แผ่นพับ งดการให้ - ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2566   |   09:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 338.56 KB

แผ่นพับ จัดทำและเผยแพร่สื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดกระแสค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ลงประกาศ : 31 พ.ค. 2566   |   09:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 684.23 KB

แผ่นพับ แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงบประมาณตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Do and Do not) พ.ศ. 2566

วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2566   |   09:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 122.26 KB

แผ่นพับ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงบประมาณ

วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ค. 2566   |   09:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 289.94 KB
วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 | 10:43 น.