อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่11 ชื่อเรื่องเรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษำร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา เลขที่หนังสือที่ นร 0716/ ว3 วันที่ประกาศ27 ต.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม554 เลขที่ดาวน์โหลด304 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่12 ชื่อเรื่องเรื่อง การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 202 วันที่ประกาศ04 ต.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม1064 เลขที่ดาวน์โหลด816 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่13 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ ว 180 วันที่ประกาศ05 ก.ย. 2565 หน้า0 เข้าชม1832 เลขที่ดาวน์โหลด1394 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่14 ชื่อเรื่อง เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0718/ว 162 วันที่ประกาศ05 ส.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม624 เลขที่ดาวน์โหลด438 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่15 ชื่อเรื่องเรื่อง รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขที่หนังสือนร 0717.1/ว 159 วันที่ประกาศ05 ส.ค. 2565 หน้า2 เข้าชม793 เลขที่ดาวน์โหลด607 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่16 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0719.1/ว 160 วันที่ประกาศ05 ส.ค. 2565 หน้า1 เข้าชม318 เลขที่ดาวน์โหลด167 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่17 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 153 วันที่ประกาศ27 ก.ค. 2565 หน้า2 เข้าชม213 เลขที่ดาวน์โหลด157 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่18 ชื่อเรื่องเรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 142 วันที่ประกาศ10 มิ.ย. 2565 หน้า2 เข้าชม668 เลขที่ดาวน์โหลด500 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่19 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565) เลขที่หนังสือนร 0719.2/ว 132 วันที่ประกาศ31 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม459 เลขที่ดาวน์โหลด227 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่20 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เลขที่หนังสือนร 0718/ว 127 วันที่ประกาศ25 พ.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม363 เลขที่ดาวน์โหลด333 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 392 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า