อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่381 ชื่อเรื่องเรื่อง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เลขที่หนังสือนร 0717/ว 29 วันที่ประกาศ21 ม.ค. 2552 หน้า0 เข้าชม256 เลขที่ดาวน์โหลด242 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่382 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เลขที่หนังสือนร 0712.2/ว 106 วันที่ประกาศ23 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม240 เลขที่ดาวน์โหลด213 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่383 ชื่อเรื่องเรื่อง การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผล เลขที่หนังสือนร 0712.1/ว 42 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม312 เลขที่ดาวน์โหลด220 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่384 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลขที่หนังสือนร 0712.2/ว 49 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม252 เลขที่ดาวน์โหลด215 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่385 ชื่อเรื่องเรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง เลขที่หนังสือนร 0714/ว 100 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม283 เลขที่ดาวน์โหลด225 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่386 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 104 วันที่ประกาศ18 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม342 เลขที่ดาวน์โหลด286 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่387 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เลขที่หนังสือนร 0712.2/ว 106 วันที่ประกาศ10 ก.ย. 2551 หน้า0 เข้าชม253 เลขที่ดาวน์โหลด212 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่388 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เลขที่หนังสือนร 0711/ว 63 วันที่ประกาศ18 มี.ค. 2551 หน้า0 เข้าชม332 เลขที่ดาวน์โหลด275 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่389 ชื่อเรื่องเรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เลขที่หนังสือนร 0711/ 841 วันที่ประกาศ24 ต.ค. 2550 หน้า0 เข้าชม721 เลขที่ดาวน์โหลด295 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่390 ชื่อเรื่องเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว 470 วันที่ประกาศ01 ม.ค. 2513 หน้า10 เข้าชม88 เลขที่ดาวน์โหลด86 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 392 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า