ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้แก่เทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง  
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้แก่เทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
ผู้เข้าชม : 10426

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
1_1_01. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)
1_1_02. การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1_1_03. อาหารเสริม (นม)
1_1_04. อาหารกลางวัน
1_1_05. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1_1_06. การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
1_1_07. (ตัวอย่าง) เงินเดือน ภาคบังคับ
1_1_07. (ตัวอย่าง) บำนาญ ภาคบังคับ
1_1_07. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร หน้า 47)
1_1_07. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน หน้า 46)
1_1_07. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ หน้า 55)
1_1_07. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ หน้า 45)
1_1_08. การจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูและวัสดุการศึกษา)
1_1_09. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
1_1_10. (ตัวอย่าง) เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1_1_10. เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1_1_11. ค่าพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท.
1_1_12. ค่าพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.
1_1_13. สนับสนุนศูนย์เยาวชน
1_1_14. การจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้)
1_1_15. การจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้(ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)
1_1_16. การจัดการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้
1_1_17. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
1_1_18. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในจังหวัดชายแดนใต้
1_2_19. ก่อสร้างอาคารศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก
1_2_20. ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
1_2_21. เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
1_2_22. ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
1_2_23. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
1_2_24. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ อปท.
1_2_25. ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศพด.
1_2_26. ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

2. การจัดบริการสาธาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2_1_27. ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ
2_1_28. ค่าจ้างบุคลากรสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2_2_29. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ
2_2_30. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2_2_31. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
2_2_32. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้ อปท.
2_2_33. ธนาคารน้ำใต้ดิน

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
3_1_34. โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข
3_1_35. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (สำรวจและขึ้นทะเบีบน)
3_1_36. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (ค่าฉีดวัคซีน)
3_1_37. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3_1_38. เบี้ยยังชีพคนพิการ
3_1_39. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3_1_40. พัฒนาคุณภาพฯ สถานีอนามัยถ่ายโอน
3_1_41. สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม
3_1_42. สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
3_1_43. การบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน
3_1_44. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3_1_45. สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3_1_62. รายการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)
3_2_46. ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา
3_2_47. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3_2_48. ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา
3_2_49. ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน
3_2_50. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
3_2_51. ครุภัณฑ์หอกระจายข่าว
3_2_52. ครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
4_1_53. เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท.
4_2_54. ค่าครุภัณฑ์จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
5_1_55. ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนนภาคใต้
5_1_56. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้
5_1_57. (ตัวอย่าง) เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน และ รพสต.
5_1_57. เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
5_1_57. เงินเดือนและค่าจ้างฯ ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน (รพสต.) 
5_1_58. ค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
5_1_59. เงินชดเชยรายได้ฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5_1_60. โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
5_2_61. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
5_2_63 รายงานเงินอุดหนุนยกระดับ อปท. เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการบริหารน้ำ

รายการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบล

วันที่ประกาศ : 02 มิ.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ก.ค. 2566 | 10:57 น.
0 Shares