อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

 1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.) (Excel)   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 1871

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 - 20 (ทุกเล่ม)  

 • ทุกกระทรวง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1

 • งบกลาง
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงกลาโหม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 2

 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (1)

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (2)

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (3)

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (4) 

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 3 (5)

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7

 • กระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงพาณิชย์

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 8

 • กระทรวงมหาดไทย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9

 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวัฒนธรรม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 10

 • กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11

 • กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 12

 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (1)

 • จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 13 (2)

 • จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14

 • รัฐวิสาหกิจ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 15

 • หน่วยงานของรัฐสภา
 • หน่วยงานของศาล
 • หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 16

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 17

 • หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • สภากาชาดไทย
 • ส่วนราชการในพระองค์

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18 (1)

 • แผนงานบูรณาการ (1)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18 (2)

 • แผนงานบูรณาการ (2)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 19

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 20

 • ทุนหมุนเวียน
 • แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
 • แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 พ.ค. 2567 | 10:51 น.
0 Shares