เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แผน/ผล การปฏิบัติงาน   >  ตัวชี้วัด ITA   >  คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงบประมาณ  
คำสั่งสำนักงบประมาณ ที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 280
วันที่ประกาศ : 03 มี.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 มี.ค. 2564 | 18:23 น.