1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ผู้เข้าชม : 368

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

      1. รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอมาตามมาตรา 42 วรรคสาม

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามที่เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ

      2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด

และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย

ปรากฎตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 เม.ย. 2561 | 16:23 น.