1. หน้าหลัก   >  หน้าแรก  >  กิจกรรม   >  ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าร่วมโครงการอบรม/ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติธรรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าร่วมโครงการอบรม/ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติธรรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ผู้เข้าชม : 281

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าร่วมโครงการอบรม/ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติธรรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายวรวิทย์ จำปีรัตน์) ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณจัดทำโครงการอบรม/ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติธรรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในการน้อมนำพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านต่างๆ มาพัฒนาตนเองและองค์กร

๑). ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ณ หมู่บ้านคลองโดน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน)

๒) ฝึกปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน) ผู้สนใจโปรดติดต่อคุณยุวันดา เขมาชีวะ ด่วน โทร. ๑๗๑๐

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 22:45 น.