ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาครัฐ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 58 วันที่ประกาศ12 มี.ค. 2562 หน้า8 เข้าชม46 เลขที่ดาวน์โหลด40 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 57 วันที่ประกาศ12 มี.ค. 2562 หน้า3 เข้าชม12 เลขที่ดาวน์โหลด6 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 52 วันที่ประกาศ14 ก.พ. 2562 หน้า15 เข้าชม321 เลขที่ดาวน์โหลด256 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือที่ นร 0729.1/ว 51 วันที่ประกาศ12 ก.พ. 2562 หน้า5 เข้าชม535 เลขที่ดาวน์โหลด454 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 48 วันที่ประกาศ01 ก.พ. 2562 หน้า2 เข้าชม164 เลขที่ดาวน์โหลด113 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0732/3/156 วันที่ประกาศ16 ม.ค. 2562 หน้า0 เข้าชม635 เลขที่ดาวน์โหลด431 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 41 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า21 เข้าชม533 เลขที่ดาวน์โหลด400 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0728/ว 39 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า2 เข้าชม877 เลขที่ดาวน์โหลด500 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0727/ว 40 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า10 เข้าชม328 เลขที่ดาวน์โหลด134 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือนร 0728/ว 38 วันที่ประกาศ28 ธ.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม1034 เลขที่ดาวน์โหลด755 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 242 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 25 หน้า