ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๐๒/ว๑๕๒ วันที่ประกาศ31 ส.ค. 2566 หน้า8 เข้าชม1036 เลขที่ดาวน์โหลด745 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566 เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ ว ๑๔๓ วันที่ประกาศ04 ส.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม142 เลขที่ดาวน์โหลด96 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ วันที่ประกาศ25 ก.ค. 2566 หน้า1 เข้าชม544 เลขที่ดาวน์โหลด285 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ ลว ๗ ก.ค. ๖๖ เรื่อง รายงานการโอนเงินจัดสรรการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๓๓ วันที่ประกาศ12 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม502 เลขที่ดาวน์โหลด251 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตรกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรกรรมไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๒๘ วันที่ประกาศ05 ก.ค. 2566 หน้า0 เข้าชม313 เลขที่ดาวน์โหลด86 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๗ วันที่ประกาศ20 มิ.ย. 2566 หน้า1 เข้าชม328 เลขที่ดาวน์โหลด173 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๐๙ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เลขที่หนังสือที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๐๙ วันที่ประกาศ06 มิ.ย. 2566 หน้า0 เข้าชม330 เลขที่ดาวน์โหลด0 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๘๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว83 วันที่ประกาศ30 มี.ค. 2566 หน้า3 เข้าชม1138 เลขที่ดาวน์โหลด567 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/ว 25 วันที่ประกาศ09 ธ.ค. 2565 หน้า1 เข้าชม1435 เลขที่ดาวน์โหลด813 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เลขที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 470 วันที่ประกาศ27 ต.ค. 2565 หน้า0 เข้าชม2598 เลขที่ดาวน์โหลด1638 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 392 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า