ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 104 วันที่ประกาศ19 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม86 เลขที่ดาวน์โหลด41 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 105 วันที่ประกาศ15 มิ.ย. 2561 หน้า2 เข้าชม264 เลขที่ดาวน์โหลด134 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 100 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม234 เลขที่ดาวน์โหลด102 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 98 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม389 เลขที่ดาวน์โหลด225 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 96 วันที่ประกาศ01 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม1635 เลขที่ดาวน์โหลด742 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 94 วันที่ประกาศ31 พ.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม227 เลขที่ดาวน์โหลด106 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 87 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม659 เลขที่ดาวน์โหลด222 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 86 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า50 เข้าชม1066 เลขที่ดาวน์โหลด484 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 82 วันที่ประกาศ24 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1446 เลขที่ดาวน์โหลด368 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 80 วันที่ประกาศ23 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1713 เลขที่ดาวน์โหลด545 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 205 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 21 หน้า