ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขที่หนังสือที่ นร 0732/3/156 วันที่ประกาศ16 ม.ค. 2562 หน้า0 เข้าชม90 เลขที่ดาวน์โหลด72 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 41 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า21 เข้าชม19 เลขที่ดาวน์โหลด11 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0728/ว 39 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า2 เข้าชม343 เลขที่ดาวน์โหลด206 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขที่หนังสือที่ นร 0727/ว 40 วันที่ประกาศ11 ม.ค. 2562 หน้า10 เข้าชม128 เลขที่ดาวน์โหลด35 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือนร 0728/ว 38 วันที่ประกาศ28 ธ.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม619 เลขที่ดาวน์โหลด458 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 29 วันที่ประกาศ21 ธ.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม295 เลขที่ดาวน์โหลด138 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 26 วันที่ประกาศ18 ธ.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม150 เลขที่ดาวน์โหลด123 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เลขที่หนังสือที่ นร 0728/ว 17 วันที่ประกาศ04 ธ.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม374 เลขที่ดาวน์โหลด273 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง การประชุมสัมมนาเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ในการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 13 วันที่ประกาศ19 พ.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม61 เลขที่ดาวน์โหลด34 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง การประชุมสัมมนาเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ในการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 14 วันที่ประกาศ19 พ.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม44 เลขที่ดาวน์โหลด31 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 236 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 24 หน้า