ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1 เลขที่หนังสือนร 0734/ว 117 วันที่ประกาศ31 ก.ค. 2561 หน้า12 เข้าชม140 เลขที่ดาวน์โหลด64 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 1 เลขที่หนังสือนร 0734/ว 116 วันที่ประกาศ31 ก.ค. 2561 หน้า12 เข้าชม152 เลขที่ดาวน์โหลด56 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร ๐๗๐๒/ว ๑๑๓ วันที่ประกาศ23 ก.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม389 เลขที่ดาวน์โหลด290 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 108 วันที่ประกาศ12 ก.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม638 เลขที่ดาวน์โหลด535 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 106 วันที่ประกาศ29 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม721 เลขที่ดาวน์โหลด532 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 104 วันที่ประกาศ19 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม865 เลขที่ดาวน์โหลด438 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0702/ว 105 วันที่ประกาศ15 มิ.ย. 2561 หน้า2 เข้าชม1331 เลขที่ดาวน์โหลด665 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 100 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1201 เลขที่ดาวน์โหลด684 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 98 วันที่ประกาศ12 มิ.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1080 เลขที่ดาวน์โหลด415 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 96 วันที่ประกาศ01 มิ.ย. 2561 หน้า0 เข้าชม2863 เลขที่ดาวน์โหลด1086 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 212 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 22 หน้า