ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 4 วันที่ประกาศ16 ต.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม16 เลขที่ดาวน์โหลด12 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือในการทบทวนปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่หนังสือที่ นร 0729.1/ว 1 วันที่ประกาศ04 ต.ค. 2561 หน้า3 เข้าชม310 เลขที่ดาวน์โหลด251 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง แบบแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า เลขที่หนังสือนร 0731.1/ว 141 วันที่ประกาศ25 ก.ย. 2561 หน้า2 เข้าชม152 เลขที่ดาวน์โหลด79 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 134 วันที่ประกาศ11 ก.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม2197 เลขที่ดาวน์โหลด1214 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 131 วันที่ประกาศ06 ก.ย. 2561 หน้า13 เข้าชม608 เลขที่ดาวน์โหลด478 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 130 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม959 เลขที่ดาวน์โหลด257 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก (ผู้อำนวยการสำนักและระดับเชี่ยวชาญ) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 129 วันที่ประกาศ04 ก.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม346 เลขที่ดาวน์โหลด200 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติการใช้กระดาษพิมพ์ใบรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่หนังสือนร 0733/ว 124 วันที่ประกาศ24 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม427 เลขที่ดาวน์โหลด266 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 123 วันที่ประกาศ22 ส.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม1064 เลขที่ดาวน์โหลด514 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (ผู้ศึกษาภาคเอกชน) เลขที่หนังสือนร 0734/ว 120 วันที่ประกาศ08 ส.ค. 2561 หน้า8 เข้าชม94 เลขที่ดาวน์โหลด30 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 223 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 23 หน้า