อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

 1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน   
ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ
ผู้เข้าชม : 21554

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ให้สำนักงบประมาณมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่รัฐบาลหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยรับงบประมาณในการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ การประเมินผล และการรายงาน รวมถึงการบูรณาการด้านการงบประมาณให้มีความเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกันในมิติยุทธ ศาสตร์สาคัญของรัฐบาล มิติยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมิติยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ รวมทั้งครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้  โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 • (๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • (๒) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี
 • (๓) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณ
 • (๔) จัดทำงบประมาณรายจ่ายโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
 • (๕) จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและคำชี้แจงประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
 • (๖) จัดทำข้อเสนอเพิ่มหรือลดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกำลังเงินของแผ่นดินต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
 • (๗) บริหารงบประมาณรายจ่ายและควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด
 • (๘) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
 • (๙) จัดทำรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 • (๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการงบประมาณ
 • (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงบประมาณหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วันที่ประกาศ : 06 พ.ค. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ค. 2565 | 15:57 น.
0 Shares