ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  คำถามที่พบบ่อย   

คำถามที่พบบ่อย


ถาม

ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีชื่อรายการกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หน่วยงานต้องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความพิเศษแตกต่างจากรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ผู้เข้าชม 576
ตอบ

กรณีการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ นั้น ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 17 กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบควบคุมดูแลในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

หากหน่วยงานมีเหตุผลความจำเป็นต้องจัดหารายการครุภัณฑ์ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ก็สามารถดำเนินการได้ั โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ถาม

ในการจัดหารายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หน่วยงานจะสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของรายการครุภัณฑ์นั้น นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือไม่

ผู้เข้าชม 380
ตอบ

กรณีการจัดหารายการครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหน่วยงานสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เพิ่มเติม จากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดได้ 

ทั้งนี้  ราคาไม่เกินที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์นั้น เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ส่วนราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ถาม

การจัดหารายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในการจัดประเภทของหมวดครุภัณฑ์ ว่ารายการครุภัณฑ์นั้น จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ใด จะมีแนวทางพิจารณาอย่างไร

ผู้เข้าชม 404
ตอบ

กรณีการจัดหารายการครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ การจัดประเภทหมวดครุภัณฑ์รายการดังกล่าวว่าจะเป็นครุภัณฑ์หมวดใด 

ขอให้หน่วยงานพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้งานครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นหลัก ว่าเข้าข่ายครุภัณฑ์ประเภทใดมากกว่า

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ถาม

การกำหนดราคากลางของรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีแนวทางการกำหนดอย่างไร

ผู้เข้าชม 423
ตอบ

ในกรณีหน่วยงานจะจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาให้เหมาะสมกับความจำเป็น และการใช้งาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ถาม

รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) 

ผู้เข้าชม 158
ตอบ

ข้อมูล รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เมนูด้านบน "ข่าวและกิจกรรม" --> "รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)"

หรือคลิกที่นี่

ถาม

การคำนวนค่า K อ้างอิงสูตรการคำนวณได้จากที่ไหน

ผู้เข้าชม 156
ตอบ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สามารถดูได้จาก คู่มือ การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด 

หรือ ที่เมนูด้านบน "ข่าวและกิจกรรม" --> "คู่มือการคิดค่า K"

ไฟล์แนบ

คู่มือ การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K).PDF

วันที่ลงประกาศ : 08 พ.ย. 2560   |   14:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 8.23 MB
ถาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด ดูจากตรงไหน

ผู้เข้าชม 271
ตอบ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ 

  • เมนูด้านบน "ข้อมูลและบริการ" -->> "ราคามาตรฐาน-หลักเกณฑ์"
  • หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ทั้งนี้หากมีจ้อหารือเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ไฟล์แนบ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐.PDF

วันที่ลงประกาศ : 08 พ.ย. 2560   |   14:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.22 MB
ข้อมูลทั้งหมด : 7 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า