อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)   
ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
ผู้เข้าชม : 10893

CIO


นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
Department Chief Information Officer : DCIO


โทรศัพท์ : 0 2265 1888
โทรสาร : 0 2273 9439
e-mail : koranin.k@bb.go.th

 

 

 

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรม รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2. ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของกรมให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริการและการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอัตโนมัติ

3. ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของกรมให้มีคุณภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)

4. กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

5. กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

6. ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน

7. กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

8. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ไฟล์แนบ

คำสั่ง-219-2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (ลว. 30 พฤศจิกายน 2564 )

วันที่ลงประกาศ : 12 ม.ค. 2565   |   16:52   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 466 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 107.55 KB
วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มี.ค. 2567 | 15:27 น.
0 Shares