1. หน้าหลัก   >  เงื่อนไขการสมัครสมาชิก  

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก


กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิกถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  4. ผู้สมัครยินยอมให้ทางสำนักงบประมาณตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหากทางสำนักงบประมาณตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทางสำนักงบประมาณมีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
  5. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสำนักงบประมาณจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงบประมาณ
  6. สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  7. สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไข การสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ทางสำนักงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอม ผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวรวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางสำนักงบประมาณเห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ