ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เริ่ม
22ก.พ. 66
00:00
สิ้นสุด
23ก.พ. 66
00:00
ผู้เข้าชม : 145

การบรรยายในหัวข้อ  
“การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ”
และ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของราชการในการปฏิบัติงาน”
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ด้านใน) อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ 
โดย นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 มี.ค. 2566 | 11:30 น.