ผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลของสำนักงบประมาณ

ข่าวสารและกิจกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  การฝึกอบรม   >  การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA)  
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA)
ผู้เข้าชม : 902

สำนักงบประมาณได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) โดยในหมวดที่ ๔ IT ๗ ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ

สำนักงบประมาณได้มีการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้มาโดยตลอด แต่การดำเนินงานในรูปแบบตามเกณฑ์คุณภาพฯ ได้เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๒ โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงบประมาณได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๘ เรื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้มีองค์ความรู้เพือใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และคณะทำงานการจัดการความรู้ ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ที่จะดำเนินการได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพือรวบรวมนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์) : CKO และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ : CEO ลงนามในแผนการจัดการความรูู้ของสำนักงบประมาณแล้ว

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 21:29 น.