มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  นโยบายความเป็นส่วนตัว  

นโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยสำนักงบประมาณมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกท่าน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับสำนักงบประมาณ คือความไว้มั่นใจในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางสำนักงบประมาณ ดังนั้นสำนักงบประมาณ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของทางสำนักงบประมาณ ในการรักษาข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณได้ เพื่อการสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณได้ หากท่านไม่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับสำนักงบประมาณ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณได้อย่างสม่ำเสมอ สำนักงบประมาณอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ และพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มสมาชิกทุกท่าน การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของสำนักงบประมาณนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสำนักงบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ หรือเผยแพร่ หากสำนักงบประมาณมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงบประมาณจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครสมาชิก หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางสำนักงบประมาณจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงบประมาณจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

สำนักงบประมาณจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

สำนักงบประมาณมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ สำนักงบประมาณยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง