มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)


ข้อมูลทั้งหมด : 1 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 1 หน้า