มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  โครงสร้าง   >  ความเป็นมา   
ความเป็นมา
ผู้เข้าชม : 2034

ความเป็นมา

ด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนราชการภายในกรม ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในสำนักงบประมาณ อันสอดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2561) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนด ให้ทุกส่วนราชการดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2560 | 11:50 น.