มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมย่อย   >  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ   
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 423

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 52 ปี  สำนักงบประมาณ

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ดร. จินตนา  พลอยภัทรภิญโญ ได้ให้เกียรติสำนักงบประมาณบรรยายในหัวข้อเรื่องกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ  และการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

และในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้นิมนต์พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาและประธานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมอารณ์ดี บรรยายในหัวข้อเรื่อง ธรรมะกับสมดุลชีวิตและการทำงาน  และในช่วงบ่าย 13.00-16.30 น. ดร. ปรางค์มาศ บุญสิทธิ์  สำนักงาน ก.พ. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562” 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์พร้อมกัน  ทั้งนี้นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและได้รับของที่ระลึกจากวิทยากรซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้นำไปมอบให้ภายหลังด้วย

วันที่ประกาศ : 28 ส.ค. 2563 | 00:00 น.