มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (Fraud Risk-Assessments : FRAs)   >  การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2564   
การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2564 
ผู้เข้าชม : 200

การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองกฎหมายและระเบียบ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ผอ.พลินี  เตชะมวลไววิทย์)  ประธานคณะทำงาน และรองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ (นายมนตรี  เจริญฉัตรชัย)  เลขานุการคณะทำงาน  คณะทำงานฯ  ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ  (นางพันพร โตวิริยะเวช)  และกองฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม        

วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 2564 | 00:00 น.