มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : OBI)   >  ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : IBP) อันดับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 30   
ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : IBP) อันดับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 30
ผู้เข้าชม : 293

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านงบประมาณ (International Budget Partnership : IBP)  ได้รายงานผลสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่าคะแนนดัชนีการเปิดเผยงบประมาณของประเทศไทยได้ 61 คะแนน  เพิ่มสูงขึ้น 5 คะแนน นับจากปี 2560 และได้อันดับที่ 30 จาก 117 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งได้อันดับที่ 37 ถึง 7 อันดับ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของกระบวนการงบประมาณของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564)

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่  Open Budget Survey 2019 : Thailand

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2019/thailand

 

ที่มา : 

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านงบประมาณ  (International Budget Partnership : IBP)  https://www.internationalbudget.org/

 

หมายเหตุ  ค่าคะแนนดัชนีมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100  คะแนนดัชนีการเปิดเผยงบประมาณที่เท่ากับ 61 หรือสูงกว่า  แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีการเปิดเผยงบประมาณที่เพียงพอ ( A transparency score of 61 or above indicates a country is likely publishing enough material to support informed public debate on the budget)  โดยในปี 2562  ค่าเฉลี่ยจากการสำรวจทุกประเทศที่มีเท่ากับ 45 คะแนน

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2564 | 00:00 น.