มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมย่อย   >  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้เข้าชม : 315

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 และ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดทาง Video Conference

ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีนายชัชร์พงษ์  นคราวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ/หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวรายงาน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทั้งในส่วนกลางและกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 โดยผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Zoom Application

ในช่วงเช้าท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์  ท่านได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และประสบการณ์ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรภาครัฐระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นที่ข้าราชการส่วนกลาง และข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน กฎ ระเบียบต่าง ๆ และนำไปสู่การทุจริต ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตอบคำถามต่าง ๆ โดยได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานจากการตอบข้อคำถามที่ยากต่อการตัดสินใจ  นอกจากนั้นท่านรองผู้ว่าการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้ยกตัวอย่างกรณีต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการปฏิบัติงานและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นดังกล่าวต่อไป 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565  ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น. นางอาทิตติยา เหล่าเจริญวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การเป็นข้าราชการสำนักงบประมาณยุค 4.0”  ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของข้าราชการในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน บทบาทในฐานะลูกจ้างของประชาชน และในฐานะพนักงานของรัฐบาล  คุณลักษณะของข้าราชการในยุค 4.0 และสรุปที่สำคัญ ข้าราชการจะต้องสร้างภาคราชการที่ปลอดคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรม (Corruption free) 

ส่วนในช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม   ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต  ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “บ่อเกิดแห่งความสุข สนุกกับชีวิต” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ  และถ่ายทอดผ่าน Video Conference ทาง Zoom Application ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้รับหลักธรรมะ คำสอนของพระพุทธองค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและดำรงตนในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ มีปัญญา และมีความสุข  

วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 เม.ย. 2565 | 13:55 น.