กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ จัดฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ จัดฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ผู้เข้าชม : 161

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้เรียนเชิญ ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง  "การงบประมาณบนเส้นทางคุณธรรมจริยธรรม"  ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในครั้งนี้

หลังจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกล่าวรายงานเชิญผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรม  และวิทยากรได้จบการบรรยายแล้ว  ผู้บริหารสำนักงบประมาณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (รองฯ เยาวลักษณ์ จำปีรัตน์)   รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายบุญชู ประสพกิจถาวร)   ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ (นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์) กรรมการจริยธรรมประจำสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม)  และกรรมการจริยธรรมฯ (นางสาวยุวันดา อ่อนแก้ว)   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ถ่ายรูปร่วมกัน

ในการรับฟังการบรรยายในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้รับความรู้ ข้อคิด และแนวทางการปฏิบัติตนตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศต่อไป 

Cr. ภาพ โดย ชาคริต  งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม)  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ และภาพจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 09 ส.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 ส.ค. 2561 | 13:24 น.