มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : OBI)   >  ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : IBP) อันดับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 37   
ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ (Open Budget Index : IBP) อันดับเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 37
ผู้เข้าชม : 300

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านงบประมาณ (International Budget Partnership : IBP) ได้รายงานผลสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 พบว่า  คะแนนดัชนีการเปิดเผยงบประมาณของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 14 คะแนน นับจากปี 2558 และได้อันดับที่ 37 ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2558 ถึง 28 อันดับ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของกระบวนการงบประมาณของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

"ความโปร่งใสทางการคลังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศมีความน่าเชื่อถือในสายตาประชาคมโลก
โดยการเปิดเผยข้อมูลทางด้านการคลังสาธารณะและกระบวนการจัดทำนโยบายการคลังเป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสทางการคลังและการบริหารการเงินการคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ"

ที่มา :  วารสารการงบประมาณ (Budget Journal) ปีที่ 14 ฉบับที่ 49 ตุลาคม – ธันวาคม 2560  หน้า 18 – 23  อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7923&mid=216&catID=0

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2562 | 00:00 น.