มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   >  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ผู้เข้าชม : 299

      เนื่องจากภารกิจหลักของสำนักงบประมาณคือการจัดการด้านการงบประมาณ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณซึ่งรับผิดชอบงบประมาณของส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และกองทุนต่างๆ  รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 400  หน่วยงาน  จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ..... ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการแจกคู่มือหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

        ทั้งนี้  การปฏิบัติงานด้านการงบประมาณจะต้องเป็นไปตาม  (1) ปฏิทินงบประมาณประจำปี  (2)  คู่มือการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ  (3) คู่มือ/มาตรฐาน/หลักเกณฑ์  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  อัตราราคางานต่อหน่วย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  เป็นต้น  โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณเพื่อให้กับส่วนราชการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….  ในแต่ละปีด้วย

       นอกจากนั้นสำนักงบประมาณได้มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดทำงบประมาณ   โดยผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ คณะต่างๆ   เพื่อพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี  และเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....  ได้ผ่านเป็นกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   สำนักงบประมาณจะมีกลไกการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่กองจัดทำงบประมาณและกองประเมินผลจะมีคู่มือการติดตามประเมินผลเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามกรอบแนวทางดังกล่าวต่อไป

 

ไฟล์แนบ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 พ.ค. 2562   |   11:29   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 61.59 KB
วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ค. 2562 | 17:25 น.