มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   >  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้เข้าชม : 264

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  และกลุ่มตรวจสอบภายใน  สำนักงบประมาณ   มีการดำเนินการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ภายในสำนักงบประมาณ  โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ความเสี่ยง ปรากฏในหน้า 6  รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว  ทั้งนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้แจกคู่มือดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกท่าน  พร้อมเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์สำนักงบประมาณและเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ   สำหรับในส่วนของกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณด้วยเช่นกัน

          กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านต่างๆ  เช่น การบริหารจัดการองค์กร การบริหารการเงิน และการบริหารการพัสดุ  โดยได้จัดทำระบบงานเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านดังกล่าวกรอกข้อมูลในระบบ  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยจัดเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องจากทุกสำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม  เข้ารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ ดังกล่าวด้วย 

วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ค. 2562 | 17:17 น.