มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   >  มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงบประมาณ ได้แก่ ข้อปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือรับประโยชน์อื่นใด ข้อปฏิบัติกรณีการเรี่ยไร และแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม เป็นต้น  
มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงบประมาณ ได้แก่ ข้อปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือรับประโยชน์อื่นใด ข้อปฏิบัติกรณีการเรี่ยไร และแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม เป็นต้น
ผู้เข้าชม : 290

                 สำนักงบประมาณได้เปิดระบบร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนที่พบข้าราชการที่มีพฤติกรรมเรียก/รับสินบน สามารถร้องเรียนได้ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่องรับเรื่องร้องเรียน  อีเมล  จดหมาย ตู้ ปณ. 9  เป็นต้น และสามารถดูขั้นตอนกระบวนการพิจารณาได้จากหน้าเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ  สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ่ทุจริตร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณโดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่  รวมทั้งการแจกคู่มือประมวลจริยธรรม  ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลฯ  ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในลักษณะการรับสินบน เช่น การรับของขวัญ เป็นต้น ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงตัวอย่างพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและป้องกันการประพฤติปฏิบัติดังกล่าว

                     เนื่องจากการรับสินบนเป็นพฤติกรรมในการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  สำนักงบประมาณได้กำหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังแสดงไว้ในคู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงบประมาณ หน้า 6 และ หน้า 14 – 20  รวมถึงได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทุกคนได้รับทราบทั่วกัน ตามหน้าเว็บไซต์ http://www.bb.go.th/anticrt/topic-detail.php?id=8898

ที่มา

1. คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงบประมาณ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงบประมาณ

http://www.bb.go.th/anticrt/topic-detail.php?id=7673&mid=663&catID=0

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤศภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

 

 

ไฟล์แนบ

มาตรการป้องกันสินบน หน้า 13 - 20.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   11:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 863.25 KB

แบบฟอร์มร้องเรียน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   11:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 870.24 KB

กระบวนการร้องเรียน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   11:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 249.91 KB

หน้าปก.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   11:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1764 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 348.92 KB
วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ค. 2562 | 16:58 น.