มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   >  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้เข้าชม : 228

           ส่วนบริหารสินทรัพย์  สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ ได้มีกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1). การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่หน้าเว็บไซต์สำนักงบประมาณ

(2)  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  ผ่านระบบ  e-GP ของกรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ 

(3)  กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงบประมาณ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดจ้างหรือตรวจรับจะต้องมีการลงนามในหนังสือแสดงคำรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตามแบบคำร้องถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

(4)  มีกลไกการกำกับติดตามการดำเนินการโดยผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ หากการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาและการคัดเลือกตามช่องทางต่างๆ 3 ช่องทางข้างต้น  มีผู้ทักท้วงและแจ้งต่อสำนักงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการชี้แจง หากพบว่ามีมูลสามารถดำเนินการยกเลิกและดำเนินการในขั้นต่อไปกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นๆ รายละเอียด

(5)  นอกจากนั้นสำนักงบปรมาณได้มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณ ทุกรอบเดือน (แบบ สขร1)  และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณและมีเนื้อหาแสดงชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อหรือการจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ไฟล์แนบ

แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน2562.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   16:47   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.74 MB

แบบคำร้องถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2562   |   16:47   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 479.10 KB
วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มิ.ย. 2562 | 16:53 น.