มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ความโปร่งใส   >  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   >  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผู้เข้าชม : 322

                   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงบประมาณ ได้รับมอบหมายภารกิจจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในการดูแลระบบเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณทั้งระบบอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ต โดยกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงบประมาณ  http://www.bb.go.th จะเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  เช่น ข้อมูลพื้นฐาน จะต้องประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน เป็นต้น และดูแล กำกับ การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560   

                   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ใหม่ ได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ให้สำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม  ส่งรายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์รอง  เช่น  เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เว็บไซต์กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นต้น  เพื่ออบรมให้ความรู้ในการดูแลเว็บไซต์รองฯ  โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ จะเป็นผู้ดูแลกำกับติดตามตรวจสอบการเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์รองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์รองผู้ดูแลเว็บไซต์จะนำเสนอต่อผู้บริหารที่กำกับดูแลเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการเผยแพร่ 

                    ในส่วนของเว็บไซต์หลัก http://www.bb.go.th ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์หลักให้เป็นปัจจุบัน  เช่น การแจ้งเวียนให้  สำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์ การแจ้งเวียนให้สำนักงาน/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น  ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ฯ ในหน้าเว็บไซต์หลักจะต้องส่งบันทึกถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

ไฟล์แนบ

ขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 20 มิ.ย. 2562   |   13:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.50 MB

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 20 มิ.ย. 2562   |   13:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.61 MB
วันที่ประกาศ : 07 พ.ค. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 มิ.ย. 2562 | 16:48 น.