คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรม
ผู้เข้าชม : 1745

(๑) ควบคุมกํากับส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ก.พ.  โดยพลันถ้าก.พ.  มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ก.พ.  รับเรื่องให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

(๔) ส่งเรื่องให้ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการและยังไม่มีคําวินิจฉัยของก.พ.  หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อก.พ.

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ก.พ.  มอบหมาย

วันที่ประกาศ : 06 พ.ย. 2560 | 16:00 น.