มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  สำนักงบประมาณ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑ (Before) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔   
สำนักงบประมาณ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑ (Before) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ผู้เข้าชม : 476

สำนักงบประมาณ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑ (Before) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายของผู้บริหาร ภารกิจของสำนักงบประมาณ สร้างทัศนคติทีดีในการทำงาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาการเป็นข้าราชการที่ดี โดยในการอบรมดังกล่าวกำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อ “ระเบียบและวินัยข้าราชการ คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 2564 | 00:00 น.