มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 502

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประเมินฯ โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานฯ รับนโยบายไปขยายผลให้เกิดรูปธรรม และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจในการนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงบประมาณต่อไป

วันที่ประกาศ : 03 พ.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 พ.ค. 2564 | 13:10 น.