มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมย่อย   >  การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   
การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เข้าชม : 343

นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ  ประธานคณะทำงาน  นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รองประธานฯ  และนายชัชร์พงษ์  นคราวัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคณะทำงานจากสำนักงาน กอง สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

การประชุมเริ่มเวลา 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Application) โดยนายมนตรี  เจริญฉัตรชัย รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คณะทำงานและเลขานุการร่วม  ได้รายงานประธานฯ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภายใต้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  

 

 

 

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 เม.ย. 2565 | 14:49 น.