มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้เข้าชม : 353

          สำนักงบประมาณ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ด้านใน) อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงบประมาณ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงให้เกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ซึ่งในการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการในการปฏิบัติงาน” และ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายยุทธนา สาโยชนกร) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังให้ข้าราชการใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงบประมาณ อาทิเช่น นโยบาย “งดการให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ตลอดจนให้แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการใหม่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับสำนักงบประมาณว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ รวมถึงน้อมนำพระบรมราโชวาทของร.10 และลักษณะของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่ดี ของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2565 | 16:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 เม.ย. 2565 | 17:19 น.