มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  ขอประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.  
ขอประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้เข้าชม : 259

          หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่มุ่งเน้น “การพัฒนาคน การปรับกระบวนการคิดและพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม” โดยการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ใน 2 หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ได้แก่

          -  หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ที่ 1 : เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

          -  หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ 2 : เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ซึ่งประกอบด้วย กรอบโครงสร้าง เนื้อหาและสื่อประกอบ และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยเนื้อหา ตามไฟล์แนบ

          ในการนี้ สำนักงบประมาณ จึงขอประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ ใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป

ไฟล์แนบ

เล่ม 1-0 กรอบโครงสร้าง หลักสูตรต้านทุจริต 2565.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ต.ค. 2565   |   17:55   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 11.93 MB

เล่ม 2-0 เนื้อหา+Qr code สื่อ หลักสูตรต้านทุจริต 2565.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ต.ค. 2565   |   17:55   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 24.84 MB

เล่ม 3-0 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริต 2565.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ต.ค. 2565   |   17:55   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 8.39 MB
วันที่ประกาศ : 06 ต.ค. 2565 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ต.ค. 2565 | 17:58 น.