มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมย่อย   >  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เริ่ม
01ก.พ. 66
00:00
สิ้นสุด
28เม.ย. 78
00:00
ผู้เข้าชม : 675

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 และ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์และถ่ายทอดทาง Video Conference  โดยใช้สถานที่ของห้องประชุมชั้น 3  อาคาร 52  ปี สำนักงบประมาณ  และมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 160 คน

                       ทั้งนี้ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีนางสาวนันทนา  สุทธิธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ/หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวรายงาน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทั้งในส่วนกลางและกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 โดยผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Zoom Application

                        โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายและดำเนินกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้  มีการบรรยายและดำเนินกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests : COI)  อันเป็นหัวข้อสำคัญภายใต้หลักสูตรทุจริตศึกษาแล้ว ได้มีกิจกรรมระดมความคิดเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

             ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาคเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ "การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : มงคลปีใหม่ 2566" ส่วนช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ "คนดีต้องมีที่ยืน" โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

วันที่ประกาศ : 01 ก.พ. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ค. 2566 | 10:14 น.