มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เริ่ม
28ก.พ. 66
00:00
สิ้นสุด
28เม.ย. 73
00:00
ผู้เข้าชม : 378

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สำนักงบประมาณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นข้าราชที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ด้านใน) อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดยได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ” และ “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของราชการในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ด้านใน) อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ โดย นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้บริหารสำนักงบประมาณได้มีการบรรยาย  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม และ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำ และพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำของบุคลากร สำนักงบประมาณ"

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 เม.ย. 2566 | 17:07 น.