มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  ประชาสัมพันธ์   >  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้เข้าชม : 189

          ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนย่อยที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           กลุ่มงานจริยธรรมจึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกบุคลากรสำนักงบประมาณและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีเหตุผล ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปได้

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ก.ย. 2566 | 12:05 น.