มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  กิจกรรม   >  กิจกรรมย่อย   >  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 118

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Application Zoom  

โดยนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีนายน้อง เจริญนาค ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3/รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจริยธรรมและกลุ่มงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทั้งในส่วนกลางและกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 โดยผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Zoom Application

ซึ่งในช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในกระบวนการงบประมาณภาครัฐ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก วิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

และในช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ “แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” โดยนายเดชพันธุ์ สวัสดี วิทยากรจากกรมการศาสนา

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2567 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 เม.ย. 2567 | 17:56 น.