มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

เมนูคอร์รัปชัน ของ TDRI
ผู้เข้าชม : 388

เมนูคอร์รัปชัน ของ TDRI 

 http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/10/corruptionmenu-mix-final.pdf

ในการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.ติญทรรรศน์   ประทีปพรณรงค์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แนะนำหนังสือ  เมนูคอร์รัปชั่น  ของ TDRI  ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวของสถาบัน TDRI 

ที่มา :   ขอบคุณ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แนะนำบทความอื่นๆ 

TDRI Factsheet 39: ผลร้ายจากเกมโกงคอร์รัปชัน กัดกินเศรษฐกิจไทย   https://tdri.or.th/2016/01/tdri-factsheet-39/

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2561 | 00:00 น.